Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
28.07.2014
Stanowisko KM odnośnie Rady Nadzorczej

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK-Łódź sp. z o.o. w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej MPK Łódź sp. z o.o

W nawiązaniu do pism podpisanych przez niektórych członków naszego związku a dotyczących wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej MPK-Łódź sp. z o.o. Komisja Międzyzakładowa zajęła niżej przedstawione stanowisko:
1) Na mocy uchwały nr 4/2014 z dnia 27.03.2014 roku , KM NSZZ „Solidarność” w MPK-Łódź sp. z o.o podjętej jednogłośnie kandydatami na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej byli: koleżanka Elżbieta Warych i kolega Władysław Bigos.

2) Kolega Krzysztof Frątczak brał udział w wyborach jako osoba nierekomendowana przez KM i nigdy nie zabiegał o pomoc i poparcie KM

3) Decyzja Zgromadzenia Wspólników o liczebności Rady Nadzorczej została podjęta uchwałą na podstawie § 1 p.2 Regulaminu Wyborów przedstawicieli pracowników MPK-Łódź sp. z o.o do Rady Nadzorczej który obowiązuje oo 2008 roku.

§ 1 p.2 brzmi:  Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wśród członków Rady do dwóch członków mogą stanowić osoby reprezentujące pracowników spółki.

4) Komisja Międzyzakładowa deklaruje się do podjęcia próby stosownych zmian które sprecyzują i jednoznacznie określą zasady wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej.