Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
14.06.2014
Komunikat - informacje o Tabeli Płacowej oraz regulacji wynagrodzeń

W wyniku prowadzonych przez Związki Zawodowe z pracodawcą negocjacji w ramach sporu zbiorowego prowadzonego od 25 marca 2014 roku strony porozumienia ustalają co następuje:
- od dnia 1.05.2014 roku będzie obowiązywać nowa Tabela Płacowa wynikająca ze współczynnika inflacji (wyrównanie od 1.01.2014 roku),
- z dniem 1.07.2014 roku nastąpi regulacja wynagrodzeń.

W przypadku, gdy na podstawie dokonanej oceny pracownika bezpośredni przełożony podejmie decyzję o regulacji wynagrodzenia to wzrost stawki zasadniczej nie może być niższy niż:
- 0.40 zł/godzinę dla zatrudnionych na stanowisku kierowcy autobusu lub motorniczego posiadających minimalną stawkę wynagrodzenia według obowiązującej od 1.02.2014 tabeli wynagrodzenia zasadniczego,
- 0.50 zł/godzinę dla pozostałych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- 80 zł/miesiąc dla zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.


W zakładach Eksploatacji Autobusów i Tramwajów stosowane będą do regulacji wynagrodzeń jednakowe zasady podziału przyznanych budżetów.
Bezpośredni przełożony będzie zobowiązany do poinformowania każdego z podległych pracowników o podjętej decyzji w zakresie regulacji jego wynagrodzenia.