Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
04.01.2024
Wprowadzenie od dnia 01.01.2024 ubezpieczenia dot. odpowiedzialności pracowniczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pracodawca może obciążyć pracownika MPK – Łódź Spółka z o.o. za szkodę w mieniu powierzonym w kwocie do trzech pensji brutto z wynagrodzenia pracownika (tzw. trzykrotność wynagrodzenia pracownika).

Od dnia 1 stycznia 2024 za szkodę, o której mowa wyżej (wyrządzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) pracownicy MPK – Łódź Spółka z o.o. zostają objęci ubezpieczeniem przysługującym każdemu pracownikowi odpowiadającego materialne za mienie Pracodawcy.

Ubezpieczenie obowiązuje na okres 3 lat tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Każdy rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) z wyżej wskazanych trzech lat liczony jest jako osobny rok rozliczeniowy, w którym będą przysługiwały następujące limity:

  • W roku 2024 będącym pierwszym okresem rozliczeniowym limit wynosi 22 000,00 zł na jednego pracownika
  • W roku 2025 będącym drugim okresem rozliczeniowym limit wynosi 25 000,00 zł na jednego pracownika
  • W roku 2026 będącym pierwszym okresem rozliczeniowym limit wynosi  28 000,00 zł na jednego pracownika

W przypadku, gdy trzykrotność wynagrodzenia pracownika będzie wyższa niż limit ubezpieczenia w danym roku kalendarzowym, pracownik zostanie obciążony różnicą:
(1) pomiędzy trzykrotnością pensji, a kwotą limitu
lub
(2) pomiędzy wartością szkody, a kwotą limitu.
Naliczana różnica (którą pracownik zostanie obciążony) między wyżej wymienionymi sytuacjami zawartych w punktach(1) lub (2) jest zależna od tego, która z tych kwot jest niższa, tj. albo od wartości trzykrotności pensji, albo od wartość szkody.

Zgodnie z warunkami ww. ubezpieczenia pracownikowi przysługuje rozliczenie maksymalnie dwóch szkód w roku kalendarzowym (czyli w okresie rozliczeniowym). Każde kolejne zdarzenie w danym okresie rozliczeniowym wiąże się z obciążeniem pracownika za szkodę w mieniu powierzonym z wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo do rozliczenia szkody poza ubezpieczeniem. Należy wówczas dołączyć do dokumentacji szkodowej pisemne oświadczenie dot. wyrażenia chęci pokrycia uszczerbku na mieniu we własnym zakresie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika umyślnie, wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych czy środków zastępczych, w rozumieniu stosowanych przepisów prawa powszechnego.