Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Ubezpieczenia

Aneks NR 2
do polisy
nr 1301/0030120
Ubezpieczający:
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPK Łódź sp. z o.o.

1. Na mocy niniejszego aneksu , do wysokości dotychczasowej sumy gwarancyjnej wprowadza się rozszerzenie ochrony o Odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia.

  •    w przypadku Ubezpieczonych zatrudnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o. – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Łódź sp. z o.o.
  •    w przypadku Ubezpieczonych zatrudnionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Pabianice sp. z o.o. – Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Pabianice sp. z o.o.

2. Warunki szczególne ubezpieczenia w zakresie niniejszego rozszerzenia:

a)  Podstawę umowy ubezpieczenia w tym zakresie stanowią obowiązujące przepisy OWU odpowiedzialności cywilnej Compensa towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (dalej Compensa) zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 17.09.2008 roku (dalej OWU OC) oraz postanowienia zawarte w niniejszych warunkach szczególnych.

b)  Compensa udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonym – Zleceniobiorcom z tytułu szkód wyrządzonych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia z :
- Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź sp. z o.o. ,
- Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Pabianice sp. z o.o. ,
dalej zwanymi Zleceniodawcami.

c)  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia – ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych – wyłączenie określone w § 4 OWU OC pozostaje w mocy.

d)  Compensa udziela ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu z tytułu jego odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na uszkodzeniu , zniszczeniu lub utracie mienia Zleceniodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy zlecenia , o ile powstaną one podczas wykonywania obowiązków określonych w umowie zlecenia.

e)  Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez zleceniodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania , z którego wynikła szkoda.

f)  W razie wyrządzenia szkody przez kilku Ubezpieczonych , każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych Ubezpieczonych do powstania szkody , odpowiadają oni w częściach równych.

g)  Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody , jednak nie może ono przewyższać kwoty określonej w umowie ubezpieczenia wg wybranego prze Ubezpieczonego wariantu.

h)  Poza innymi wyłączeniami określonymi w § 4 OWU OC Compensa TU S.A. VIG nie odpowiada za szkody :
   - wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego ,
   - wynikłe z rabunku ,
   - spowodowane po użyciu alkoholu , narkotyków lub innych środków odurzających przez Ubezpieczonego ,
   - gdy postepowanie wyjaśniające lub szkodowe nie stwierdzi winy Ubezpieczonego ,
   - wyrządzone w związku z używaniem przez Ubezpieczonego mienia służbowego poza czasem pracy lub w czasie pracy do celów      niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

3. Niniejsza zmiana obowiązuje w okresie od 01.04.2015 r. do 31.08.2015 r.

4. Pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.
UWAGA ważne dla ubezpieczonych w TU Compensa (04.09.2013)

Jak co roku w miesiącu sierpniu następuje podsumowanie wypłaconych przez TU Compensa odszkodowań i przedłużenie polisy ubezpieczeniowej na następny rok. Bardzo duża ilość szkód (kolizji) spowodowała konieczność podwyższenia składki ubezpieczeniowej.

Od września 2013 roku będą obowiązywać nowe składki ubezpieczenia:
suma ubezpieczenia   7 000 składka miesięczna 30 zł
suma ubezpieczenia 10 000 składka miesięczna 33 zł
suma ubezpieczenia 15 000 składka miesięczna 36 zł

UWAGA - podwyżka składek ubezpieczenia nie dotyczy tych pracowników, którzy są u nas ubezpieczeni minimum trzy lata i w tym czasie nie mieli szkód. Dla nich składki pozostają nie zmienione.

Pracownicy, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie muszą poświadczyć to podpisaniem zgody na potrącanie wyższych składek. Informacja o terminach podpisywania oświadczeń na poszczególnych zajezdniach będzie wywieszona w gablotach informacyjnych NSZZ „Solidarność”.
Pracownicy, którzy chcą zrezygnować z ubezpieczenia, zobowiązani są przekazać rezygnację na piśmie.

DODATKOWA OFERTA
Dla wszystkich korzystających z ubezpieczenia odpowiedzialności pracowniczej Compensa TU S.A. VIG przygotowało dodatkową ofertę.
Oferta nie jest rozbudowana ale za to konkretna i tania.
Każdy ubezpieczony może dodatkowo za 30 zł. na rok ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 10 000 zł. za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Ochrona ta obowiązuje przez 24 godziny na dobę na terenie RP.
Ochroną nie są objęte następstwa zawału serca i udaru mózgu.


Ubezpieczenie
Od września 2007 roku Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK-Łódź  prowadzi ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Ubezpieczycielem jest TU Compensa z którym podpisaliśmy umowę. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność pracownika wynikającą z Art. 114-127 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tymi artykułami pracodawca może obciążyć pracownika za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania obowiązków służbowych do wysokości powstałej szkody, jednak nie więcej niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika Art.119 kp. Właśnie to trzymiesięczne wynagrodzenie jest ubezpieczone. Mówiąc wprost, jeśli pracodawca udowodni winę pracownika za powstałą szkodę i zdecyduje o obciążeniu go kosztami tej szkody ( co w MPK jest normą), ubezpieczony pracownik zgłasza ten fakt do Komisji Międzyzakładowej i na tym jego rola się kończy. Resztę formalności załatwia Komisja, wartość szkody pokrywa ubezpieczyciel a wynagrodzenie pracownika jest bezpieczne.
WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ MIENIA POWIERZONEGO.


§ 1
1. Podstawę ubezpieczenia stanowią obowiązujące przepisy: kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy, ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej T.U. „Compensa” S.A. zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 27.06.2007r. oraz postanowienia zawarte w niniejszych warunkach.
2. T.U. „Compensa” S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pracownikom (Ubezpieczonym) w zakresie odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone Pracodawcy w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy tj.:
Odpowiedzialność Pracownika wynikająca z przepisów art. 114 – 122 Kodeksu Pracy – za szkodę wyrządzoną Pracodawcy,
Odpowiedzialność Pracownika wynikająca z przepisów art. 124 – 127 Kodeksu Pracy – za mienie powierzone.
3. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terytorium RP, na którym pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe.
4. Za pracowników w rozumieniu niniejszych warunków uważa się osoby zatrudnione u pracodawców.

§ 2
T. U. „Compensa” S. A. jest zobowiązane do zapłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego pracownika od „zero” złotych do trzykrotnej wysokości wynagrodzenia brutto pracownika. Jednak nie więcej niż Wariant I – 7.000zł, Wariant II – 10.000zł., Wariant III – 15.000zł.

§ 3
T.U. „Compensa” S. A. nie odpowiada za szkody:
1. wyrządzone umyślnie,
2. wynikłe z rabunku,
3. spowodowane po spożyciu alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających,
4. gdy postępowanie wyjaśniające lub szkodowe nie stwierdzi winy pracownika. 

§ 4
1. Ubezpieczenie zawiera się na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na każdy kolejny okres dwunastomiesięczny, jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na miesiąc  przed upływem danego dwunastomiesięcznego okresu jej obowiązywania.
2. Ubezpieczeni składają indywidualne deklaracje zgody, przesyłane zbiorczo do ubezpieczyciela do 20 następnego miesiąca.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia T.U. „Compensa” S. A. potwierdza wystawieniem polisy.
4. Składki miesięczne powinny być potrącane w kolejnych, następujących po sobie miesiącach przez cały okres trwania ubezpieczenia i przekazywane przez Pracodawcę na konto T.U. „Compensa” S.A. w terminie do 15 następnego miesiąca, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.
5. Ubezpieczający jest zobowiązany przekazywać T.U. „Compensa” S.A. do 15 następnego miesiąca rozliczenie składki i wykaz ubezpieczonych. 

§ 5
Sumę gwarancyjną, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności T.U. „Compensa” S.A. stanowi wysokość trzykrotnych poborów brutto pracownika. Nie więcej niż zgodnie z wariantami § 2.  

§ 6   
1. Składka na jednego ubezpieczonego pracownika wynosi zgodnie z ofertą w zależności od wariantu 21zł, 23zł lub 26 zł. miesięcznie.
2. T.U. „Compensa” S.A. jest uprawnione do sprawdzenia prawidłowości dokonywanych obliczeń składki za ubezpieczenie pracowników oraz  rozliczeń związanych z przekazywaniem tych należności. 

§ 7
T.U.”Compensa” S.A. prowadzi ocenę ubezpieczenia i ustala wysokość składki ubezpieczeniowej przy kontynuacji ubezpieczenia.

§ 8
Początek ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych pracowników rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu przez pracownika deklaracji zgody.

§ 9
Umowa ubezpieczenia wygasa w stosunku do poszczególnych pracowników:
1. z upływem miesiąca, za który opłacona została ostatnia składka, w czasie zatrudnienia ubezpieczonego,
2. W razie wypowiedzenia umowy – z upływem ostatniego miesiąca kalendarzowego, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.

§ 10
W razie powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony pracownik powinien:
1. zapobiec w miarę możliwości zwiększania szkody.
2. Powiadomić T.U.”Compensa” S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż  w  ciągu 7 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia szkodowego lub od daty powzięcia wiadomości o zdarzenia na  numer 042 672 12 81.,
3. Nie dokonywać w uszkodzonym mieniu żadnych zmian nie uzasadnionych koniecznością kontynuowania dalszej pracy, nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie i miejscu znajdowania się mienia lub  uzgodnionym innym terminie i miejscu oględzin.
4. Przedstawić dowody dotyczące zaistniałego zdarzenia i okoliczności uzasadniające winę Ubezpieczonego pracownika.  

§11
Niniejszy załącznik stanowi integralną część polisy nr 104/3000047/200