Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Ubezpieczenia

NSZZ Solidarność przy MPK - Łódź Spółka z o. o. w ramach podpisanej i realizowanej umowy z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group posiada możliwość ubezpieczenia pracowników MPK - Łódź Spółka z o. o. oraz MZK Pabianice Spółka z o. o. na podstawie wypełnionej przez pracownika Deklaracji Zgody w siedzibie związku, ul. Tramwajowa 6 budynek D.

 Od dnia 1 października 2023 r. uległy zwiększeniu kwoty za szkodowość tj. możliwość ubezpieczenia na kwotę:

* 15 000,00 zł - składka w wysokości 54,00 zł

* 20 000,00 zł - składka w wysokości 58,00 zł

* 25 000,00 zł - składka w wysokości 62,00 zł 

 

Zgodnie z warunkami umowy powyższe kwoty oraz wysokość składki zawarta w deklaracji zgody (której wzór podany został poniżej) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.  

 

Osoby korzystające z aktualnego pakietu ubezpieczeń mają pokrywane koszty za szkody wyrządzone pracowdawcy w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Po wypełnieniu przez pracownika deklaracji, następuje jej zgłoszenie do ubezpieczyciela, w następstwie czego ubezpieczenie obowiązuje juz następnego dnia od godziny 24:00.

Dla osoób korzystających z powyższego ubezpieczenia dostępny jest również pakiet dot. ubezpieczenia w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) tj.:
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu - Suma ubezpieczenia 18 000 zł
 • Klauzula nr 1 (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć) – suma ubezpieczenia 18 000 zł
 • Klauzula 2 (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania pracy fizycznej)
 • Klauzula 13 (ubezpieczenie kosztów leczenia) –suma ubezpieczenia 1 000 zł
 • Klauzula 16 (Ubezpieczenie kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych) –suma ubezpieczenia 1 000 zł
 • Klauzula 17 (Ubezpieczenie kosztów przekwalifikowania zawodowego) – suma ubezpieczenia  1 000 zł
 • ochrona 24 h na dobę na terenie RP                                                      
 • ochroną nie są objęte następstwa zawału serca i udaru mózgu
Składka ww. pakietu jest dostępna w kwocie miesięcznej 4,00 zł.

 

 

 

Wzór Deklaracji Zgody:

 

 

 

 

 

 

 

 

nr ewidencyjny

....................................                                                                     

imię i nazwisko Ubezpieczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        .............................................................

PESEL                                                                                                                     (data urodzenia DD/MM/RR)

 

Adres Ubezpieczonego:   ........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)    

 

.........................................................................................        nr telefonu ..............................................

          (Kod pocztowy, poczta)                                                                     

DEKLARACJA ZGODY nr ……………

 

 1. Wyrażam zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników/zleceniobiorców

MPK Łódź sp. z o.o. / MZK Pabianice sp. z o.o. *

 

na podstawie OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, zatwierdzonych przez Zarząd Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 14/07/2021 z dnia 09.07.2021 r., wraz z Aneksem nr 1, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 11/09/2021 z dnia 21.09.2021 r., Aneksem nr 2, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 5/01/2023 z dnia 11.01.2023 roku, Aneksem nr 3, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 4/02/2023 z dnia 01.02.2023 roku oraz WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy oraz odpowiedzialności pracowników za szkody w mieniu im powierzonym oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia za szkody wyrządzone w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia.

 

Suma ubezpieczenia

Składka miesięczna

Wybór wariantu

15.000 zł

54,00 zł

 

20.000 zł

58,00 zł

 

25.000 zł

62,00 zł

 

 

 1. Okres ubezpieczenia: od 01.10.2023r. nie wcześniej jak od dnia złożenia podpisanej niniejszej Deklaracji Zgody, do dnia 31.12.2024r.

Przy kontynuacji ubezpieczenia Ubezpieczony potwierdza zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi kolejnej umowy ubezpieczenia składając podpis na Załączniku nr 4.

 1. Upoważniam mojego pracodawcę/zleceniodawcę do potrącania miesięcznej składki ubezpieczeniowej z mojego wynagrodzenia za pracę, z zasiłku na wypadek choroby lub macierzyństwa lub z innych wypłat. 
 2. Zgłoszenie Ubezpieczającemu na piśmie rezygnacji z umowy ubezpieczenia skutkuje dla mnie wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej od 1-go dnia miesiąca, za który nie zostanie przekazana składka.
 3. Oświadczenia Ubezpieczonego:

 

Wyrażam zgodę, aby Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group podejmowała wobec mnie decyzje oparte wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie moich danych osobowych podanych przeze mnie lub pozyskanych w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia, w tym również w zakresie wcześniej zawartych na moją rzecz umów ubezpieczenia, we własnych celach marketingowych:

- Po zakończeniu obowiązywania Umowy ubezpieczenia.

Tak   Nie

- W trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia.

Tak   Nie

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

- Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

Tak   Nie

- Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

Tak   Nie

 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane przeze mnie lub pozyskane w trakcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia w tym również w zakresie wcześniej zawartych na moją rzecz umów ubezpieczenia były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w celu ich przetwarzania oraz podejmowania wobec mnie decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie w celach marketingowych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Tak   Nie

 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane przeze mnie lub pozyskane w trakcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia, w tym również w zakresie wcześniej zawartych na moją rzecz umów ubezpieczenia, były przekazywane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w celu ich przetwarzania oraz podejmowania wobec mnie decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie w celach marketingowych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Tak   Nie

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu “Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą.

Tak   Nie

 

Data ................................                                                     Podpis Ubezpieczonego ............................................................

 

 1. Informacja Administratora Danych Osobowych:

 

Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą  w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), (dalej jako „Administrator”).

 

Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

 

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne

i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych.

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez

profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

 

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

zgoda na przetwarzanie danych

 

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).

 

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia

 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń

 

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

 

reasekuracja ryzyk

 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową ubezpieczenia

 

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej własnych celach marketingowych

 

zgoda na przetwarzanie danych

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.

 

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

 

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień,  zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się   z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ Pana danych dotyczących, daty urodzenia, informacji o charakterze wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podany adres e-mail lub numer telefonu będzie wykorzystywany do wysłania dokumentów i informacji związanych z obsługą umowy ubezpieczenia np. przesyłania informacji o płatnościach lub informacji o ważnych terminach wynikających z umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszej Deklaracji zgody, otrzymałem/am w formie pisemnej, zapoznałem się i przyjąłem/am do wiadomości postanowienia:  

- umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników nr polisy 1306/7027632 z dnia 13.09.2023r. wraz z Warunkami Szczególnymi

- Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, zatwierdzone przez Zarząd Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group uchwałą nr 14/07/2021 z dnia 09.07.2021 r., wraz z Aneksem nr 1, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 11/09/2021 z dnia 21.09.2021 r., Aneksem nr 2, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 5/01/2023 z dnia 11.01.2023 roku, Aneksem nr 3, zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 4/02/2023 z dnia 01.02.2023 roku

- Informacji Administratora Danych Osobowych

- karty produktu OC.

 

 

Data ................................                                                     Podpis Ubezpieczonego............................................................