Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
Działania komisji

Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej
NSZZ ”Solidarność” w MPK-Łódź Sp. z o.o. za okres
21.03.2014r-17.04.2015r.1. Uchwały:
Realizując uchwałę nr 5 WZD z ubiegłego roku podpisaliśmy w dniu 2.12.2014r. z 
Zarządem Spółki porozumienie, które obligatoryjnie od stycznia przez lata      
2015,2016 powoduje wzrost tabeli płacowej.

2. Rozmowy płacowe:
Kontynuując wątek finansowy chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku kończąc
Spór zbiorowy uzyskaliśmy podwyżkę płac w wysokości 53 gr./godz. dla   pracowników na stanowiskach robotniczych  i 90 zł dla stanowisk nierobotniczych. Co się zaś tyczy tego roku jesteśmy w trakcie negocjacji płacowych. Rozmowy są trudne ponieważ stanowisko Zarządu Spółki i stanowisko Związków Zawodowych działających w firmie co do sposobu realizacji jak i wysokości podwyżek różnią się znacznie.
Zarząd chciałby aby podwyżka była w formie premii motywacyjnej , natomiast strona związkowa opierając się na opiniach i oczekiwaniach załogi opowiada się za wzrostem stawek osobistego zaszeregowania. W dniu 13.04.2015r. stanowisko wszystkich Związków Zawodowych przekazaliśmy na piśmie Zarządowi  Spółki. Następne spotkanie płacowe odbędzie się 20 kwietnia.

3. Manifestacje i uroczystości:
Członkowie naszego Związku uczestniczą w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez Zarząd Regionu.
W 2014 roku byliśmy na manifestacji w Radomsku, na pikiecie z PKP w Warszawie i na pikiecie pod biurem Zarządu „Lidla” w Poznaniu.
W tym roku braliśmy udział w akcji informacyjnej przeprowadzanej wśród mieszkańców naszego miasta a dotyczącej działań trzech central związkowych odnośnie wydarzeń na Śląsku i ich konsekwencji.
Pikietowaliśmy pod biurami poselskimi posłów którzy w Sejmie głosowali za ustawami, które dla nas są nie do przyjęcia.
7.04.15r. wzięliśmy udział w pikiecie pod kancelarią premiera E. Kopacz wspierając protest ochrony zdrowia.
Również nasz poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach, pielgrzymkach i obchodach świąt państwowych. Godnie nas reprezentuje i jest pozytywnie postrzegany. Wielkie uznanie dla wszystkich którzy w nim uczestniczą, szczególnie dla chorążego pocztu kol. Bogusława Prokopiaka.
Tradycyjnie co roku 26 sierpnia jesteśmy organizatorami i gospodarzami uroczystości rocznicowych strajków w MPK, które odbywają się pod tablicą pamiątkową na ul. Kraszewskiego.

4. Ubezpieczenie w TU „Compensa”:
Kontynuujemy i rozwijamy współpracę  z TU „Compensa”. Aby sprostać oczekiwaniom naszych pracowników w tym roku rozszerzyliśmy zakres Ubezpieczenia OC dla pracujących na umowę zlecenie. Obecnie w TU „Compensa” jest ubezpieczonych 838 osób. Prowadzeniem ubezpieczenia zajmuje się bardzo skutecznie i efektywnie kol. Elena Misiak.

5. Działalność socjalna i administracyjno-biurowa:
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka nieodpłatną wycieczkę do Nieborowa dla dzieci członków naszego związku. Zwiedzanie Pałacu w Nieborowie, jazda na koniu i kucyku , przejażdżka po lesie , plac zabaw i ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek dostarczyły dzieciom wiele atrakcji i zabawy.
W tym roku organizujemy dla dzieci wycieczkę do Torunia gdzie również czeka je wiele atrakcji i mamy nadzieję, że będzie równie udana jak poprzednie.
Jak co roku w grudniu obdarowaliśmy naszych członków kartami podarunkowymi. Tym razem  o  wartości 120 zł. Aby być w zgodzie z prawem podatkowym, każdy obdarowany musiał zapłacić podatek na który dodatkowo przeznaczyliśmy po 20 zł. Osobom które miały problem z rozliczeniem zeznania podatkowego pomagała wiceprzewodnicząca kol. B. Urbańska , akcja ta będzie prowadzona do zakończenia okresu rozliczeniowego.Jeśli ktoś ma problem z Pitem zapraszamy do biura. W tym roku postaramy się znaleźć taki sposób na świadczenie
świąteczne dla członków  naszego związku aby uniknąć kontaktu z Urzędem Skarbowym.
W ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z etatu pracownika biurowego.  W tej chwili wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem biura przejęła wiceprzewodnicząca kol. B. Urbańska. Dzięki temu zmniejszyliśmy koszty utrzymania biura.
Od 16 marca zaczęła funkcjonować na starym adresie  ( www.solidarnoscmpk.pl)
nowa strona internetowa. Mamy nadzieję, że usprawni ona przepływ informacji między Komisją Międzyzakładową a członkami naszego związku. Stroną zajmuje się kol. Paweł Kiss.
Kontynuujemy również sponsorowanie drużyny tenisa stołowego za którą opłacamy wpisowe i finansujemy zakup koszulek z naszym logo. W zamian jesteśmy reklamowani na zawodach sportowych.
Decyzją Komisji Międzyzakładowej przekazaliśmy 500 zł na relikwiarz naszego patrona bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Nasz poczet sztandarowy został wyposażony w nowe sorty mundurowe.
Do biura siedziby związku został zakupiony nowy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie,
Na dzień dzisiejszy nasza organizacja związkowa liczy 661 członków.

6. Inne sprawy bieżące:
Uczestniczymy w rozmowach z Zarządem Spółki w sprawie podpisania porozumienia regulującego ramy tworzenia grafików dla prowadzących.
Staramy się również mieć wpływ na hierarchię napraw zwrotnic. Bierzemy udział w komisjach przetargowych i BHP, współpracujemy z Działem Socjalnym.
Kończąc sprawozdanie pragnę zapewnić że dokładamy wszelkich starań aby utrzymać pozycję związku wypracowaną przez poprzednie komisje.

 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Adam Popiołek   

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK- Łódź Spółka z o.o. w roku 2012.

Realizacja uchwał i stanowisk
Zgodnie ze stanowiskiem WZD NSZZ,, Solidarność” z dnia 18 kwietnia 2012r. dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego członkowie naszego związku uczestniczyli w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Komisję Krajową NSZZ ,,Solidarność”, które odbyły się w Warszawie. Braliśmy udział w miasteczku namiotowym przed Sejmem, blokowaliśmy Sejm w dniu debaty i głosowania  nad ustawą emerytalną oraz byliśmy przed Pałacem Prezydenckim w dniu podpisywania ustawy emerytalnej przez prezydenta.

Nie wszyscy członkowie zastosowali się do stanowiska dotyczącego dyscypliny związkowej (uczestnictwa w akcjach protestacyjnych organizowanych przez związek) najliczniejszą grupą biorącą udział w akcjach protestacyjnych byli pracownicy Zakłady Techniki ( z przewodniczącym Adamem Popiołkiem) oraz pracownicy Zakładu Torów i Sieci (na czele z przewodniczącym Bogusławem Prokopiakiem)  Z tych zakładów wyjeżdżało po kilkanaście osób.
 

Nasze interwencje

Wynagrodzenie za oddelegowania
W ostatnich latach nagminnie stosowano wobec pracowników naszej firmy oddelegowania do innej pracy w trybie art. 42 § 4. Ten zapis Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracodawca w związku z uzasadnioną potrzebą przedsiębiorstwa może pracownikowi powierzyć inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w roku. Biorąc pod uwagę fakt, że pracownik nie może odmówić wykonania takiego polecenia, ustawodawca obwarował oddelegowanie istotnymi warunkami:
1. praca ta jest zgodna z kwalifikacjami pracownika.
2. pracownik nie może tracić na wynagrodzeniu.

Zajęliśmy się tą sprawą kiedy otrzymaliśmy druk oddelegowania stosowane w naszym przedsiębiorstwie. Przedstawiona na tym druku informacja o wynagrodzeniu w jednym zdaniu przeczyła samej sobie. Napisano bowiem, że „W okresie powierzenia pracy na stanowisku, o którym mowa w  ust. 1, przysługiwać będzie  wynagrodzenie zgodnie z aktualnie zawartą umową o pracę, liczone jak za urlop wypoczynkowy z tym, że do podstawy obliczania tego wynagrodzenia liczonego ze składników zmiennych nie zalicza się….” i tu wymieniono zmienne składniki wynagrodzenia.

Uznaliśmy, że skoro pracownik ma otrzymywać wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy, to w skład takiego wynagrodzenia wchodzą również składniki ruchome i nie można od tak sobie wyłączyć je z podstawy obliczania.
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że pracownik nie może odmówić wykonania takiego polecenia, to przepis prawa gwarantuje mu wynagrodzenie nie mniejsze niż otrzymywał dotychczas. Swoisty sposób interpretacji prawa przez pracodawcę  tej gwarancji nie dawał.
Na podjętą interwencję otrzymaliśmy odpowiedź od Pana prezesa, w której pouczył nas jak należy rozumieć art. 42 § 4 Kodeksu Pracy. Według niego gwarancja dotyczy tylko wynagrodzenia zasadniczego.
Interpretacja prawa według Pana prezesa nas nie przekonała i wystąpiliśmy o zbadanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy. W końcu sierpnia 2012 roku otrzymaliśmy informację od inspektora PIP, że w jego ocenie sposób obliczania tego wynagrodzenia nie jest prawidłowy i skierował do pracodawcy wystąpienie o ustalenie w ZUZP zasad obliczania, gwarantującego nie obniżenia wynagrodzenia pracownika w przypadku oddelegowania. Jeszcze w listopadzie wprowadzono  zmianę w ZUZP regulująca tę sprawę.

"Spółdzielnia”       
Po tym jak ZUS upomniał się o składki za godziny przepracowane w tak zwanej spółdzielni, prezes oświadczył, że odchodzi od takiego sposobu zatrudniania. Pracownicy, którzy przestali „zapisywać się do pracy poprzez spółdzielnię” już odczuli, że ich wynagrodzenie wzrosło. Za pracę ponad ustalone godziny otrzymują wynagrodzenie zgodne z Kodeksem Pracy i ZUZP, czyli dodatek za godziny nadliczbowe.  Jest to o wiele korzystniejsze niż dzielenie się pieniędzmi z podstawioną firmą.

Wydawało się, że praca w MPK wraca do normalnych, uczciwych zasad wynagradzania.
Okazało się, że w deklaracje Prezesa wierzyć nie można. We wrześniu tego roku pracownikom Zakładu Techniki zaproponowano podpisanie Umów Zlecenia z „pracującą” na terenie MPK - Łódź firmą Infra – Tec Serwis Sp. z o.o. Na podjętą przez nas interwencję otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez wszystkich członków Zarządu Spółki. W odpowiedzi tej czytamy między innymi: „W świetle przebadanych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez kierownika Zakładu Techniki, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień od strony formalno-prawnej” oraz: „Dokonana analiza nie potwierdziła faktu wykonywania przez przedmiotową firmę jakichkolwiek usług na rzecz MPK Łódź”.
Nie komentując tej odpowiedzi przytoczymy „informację z otwarcia ofert” Nr sprawy ZDiT-DZ.3320.23.2012 gdzie pod nr 1 występuje „Konsorcjum firm:” MPK Łódź Sp. z o.o. – lider oraz Infra-Tec Serwis Sp. z o.o. – partner.
Uznając, że „analiza” przeprowadzona przez Zarząd nie była dokładna, zwróciliśmy się o kontrolę do Rady Nadzorczej MPK – Łódź. Rada Nadzorcza zazwyczaj przekazuje nam stanowisko Zarządu Spółki, lub w ogóle  nie odpowiada na nasze pisma.
 
Działania statutowe
W roku 2012  do Komisji wpłynęło 8 wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z pracownikami, członkami NSZZ „Solidarność”. W 2 przypadkach Komisja nie podjęła obrony gdyż były to zwolnienia za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (głównie alkohol i nieobecności nieusprawiedliwione). W 6 przypadkach podjęto obronę z czego wszystkie zakończyły  się wycofaniem przez pracodawcę wypowiedzeń w 3 przypadkach przywróceniem do pracy w czasie wypowiedzenia.
W omawianym okresie podjęto także obronę członków Związku, wobec których pracodawca zastosował karę nagany lub upomnienia. Komisja podjęła interwencję w sprawie kar co do których pracownicy wnieśli odwołanie, gdyż w ich odczuciu były nałożone niesprawiedliwie. Na 3 nałożone kary podjęto  interwencję i 2 kary zostały anulowane.

Negocjacje płacowe
Brak woli współpracy ze strony pracodawcy doprowadził do rozpoczęcia  przez Związek w dniu 21 maja 2012 r. sporu zbiorowego. Wielu pracowników zarzucało nam brak stanowczych działań w prowadzonym sporze zbiorowym. Trzeba jednak zrozumieć, że obowiązywało nas działanie zgodne z prawem, w tym przypadku zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie spodziewaliśmy się, że nawet tak prosta sprawa jak wybór mediatora stanie się przyczyną przedłużenia procedur. Prezes nie przyjął propozycji Związków Zawodowych, aby mediatorem został pan Jarosław Jędrzejczak twierdząc, że jego praca w Zarządzie Regionu „Solidarności” nie gwarantuje bezstronności mediacji. Zaproponował cztery nazwiska ze społecznej listy mediatorów, ale ci kandydaci, wystawieni przez organizację pracodawców LEWIATAN nie wzbudzili zaufania Związkowców.
Poza tą listą prezes zaproponował jeszcze pana Longina Komołowskiego i tę kandydaturę wszyscy zaakceptowali.

Spór zakończył się 4 września 2012 roku podpisaniem porozumienia.
Po podpisaniu porozumienia nastąpiła podwyżka wynagrodzeń od miesiąca września z wyrównaniem za miesiąc sierpień. Zarząd przedstawił zamiast planu reorganizacji przedsiębiorstwa, plan optymalizacji zatrudnienia w 2013r i w latach następnych. Przebiegać ma ona na zasadzie likwidacji sekcji Inspekcji Liniowej, likwidacji stanowiska „”portiera” oraz weryfikacji zatrudnienia w pozostałych komórkach. Związek nie zgodził się na takie propozycje. Propozycja związku to zacząć reorganizację od góry czyli przeglądu stanowisk nierobotniczych. Niestety Zarząd nie chciał tego akceptować. Po naszej interwencji Zarząd zaproponował pracownikom zlikwidowanej sekcji  pracę w innych działach. W pozostałych komórkach likwidacja stanowisk pracy odbędzie sią na zasadzie odejść pracowników na emeryturę.

Realizacja porozumień z Zarządem Spółki
Na spotkaniu 14 lutego 2013 r. prezes przedstawił nowe propozycje restrukturyzacji. Zaproponował między innymi, żeby zamiast stanowiska „portier” (dla pracowników, którzy utracili prawo wykonywania zawodu) utworzyć stanowisko „pracownik gospodarczy”. Propozycje pracodawcy wstępnie zostały zaakceptowane przez Związki Zawodowe i wystarczyło dograć parę szczegółów, żeby rozmowy wreszcie zakończyć . Tak naprawdę do załatwienia zostały dwie sprawy:
1.Stanowiska pracy dla pracowników, którzy z przyczyn niezależnych od siebie utracili prawo wykonywania zawodu.
2.Waloryzacja i podwyżka wynagrodzeń w 2013 roku.

Uwzględniając propozycję pracodawcy w części, którą uznaliśmy za uzasadnioną, zdecydowaliśmy się przedstawić nasze propozycje zmian.
Przy stanowiskach dla długoletnich pracowników MPK, którzy utracili prawo wykonywania zawodu określiliśmy warunki, jakie taki pracownik musi spełniać, przyznając rację pracodawcy, że nie są to stanowiska dla wszystkich.
Uznaliśmy rację pracodawcy, że waloryzacja tabeli wynagrodzeń na obecnych zasadach nie do końca jest sprawiedliwa i przygotowaliśmy zmianę tych zasad dla pracowników zatrudnianych na okres próbny i czas określony.

W dniu 3 kwietnia podpisano porozumienie dotyczące zasad zawierania kolejnych umów o pracę oraz tabeli wprowadzenia nowej tabeli wynagrodzenia, ramowych zasad programu zapewnienia zatrudnienia dla pracowników, którzy utracili prawo do wykonywania zawodu przyczyny od siebie niezależnej, zasad przeszeregowania pracowników zatrudnionych w MPK- Łódź oraz oświadczenia kończącego spór zbiorowy wszczęty w dniu 21 maja 2012r. zawartego w dniu 4 września 2012r.

Rozwój Związku
Na dzień 19 kwietnia 2013r liczba członków naszego Związku wynosi 634 osoby z czego 50 osób to nowo powstała komisja zakładowa Kontrolerów Biletów zatrudnionych na umowę- zlecenie.

Kontrolerzy biletów
W dniu 5 października 2012 roku poinformowaliśmy prezesa o przeprowadzeniu wyborów do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” kontrolerów biletów, jak zwykle w odpowiedzi otrzymaliśmy pouczenie. Pan prezes przytoczył art. 4 oraz 2 Ustawy z dnia 23-05-1991 r. o związkach zawodowych sugerując, że pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie nie mają prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Postanowiliśmy zwrócić uwagę Panu prezesowi, że Rząd Polski ratyfikując konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy zobowiązał się do ich przestrzegania bez względu na niedoskonałości polskiego prawa. Przekazaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie:                   
"W dniu 5 października 2012 roku przekazaliśmy Panu informację  o przeprowadzeniu wyborów do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kontrolerów Biletów oraz listę członków tej organizacji.

Nie oczekiwaliśmy odpowiedzi, gdyż informacja nie wymaga zgody i nie może być przedmiotem negocjacji.

Jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem Pana prezesa zawartym w piśmie  z dnia 10 października 2012 roku. Zapewniam Pana, że znane są nam zapisy ustawy o związkach zawodowych i wierzę, że nie było Pańskim zamiarem nas pouczać. Jednak przytoczenie  artykułu 2 ustawy sugeruje, że odmawia Pan pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie prawa do zrzeszania się  w związkach zawodowych. Jest to niedopuszczalna dyskryminacja pracowników, którzy z własnej woli przystąpili do NSZZ „Solidarność” i wybrali reprezentację do obrony swoich praw.
Brak wśród wymienionych w art. 2 ustawy o związkach zawodowych osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz tak zwane samo zatrudnienie nie upoważnia nikogo do lekceważenia ratyfikowanych przez Polskę konwencji  87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Te przepisy – gwarantujące prawo do zrzeszania się i ochrony przed dyskryminacją - zapewne są Panu znane, tym bardziej, że w bieżącym roku było o nich głośno, gdyż Komitet Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy po raz kolejny wezwał Polski Rząd do przestrzegania ratyfikowanych konwencji.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje, że do czasu dostosowania zapisów Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych do przepisów prawa międzynarodowego, wybrane władze naszego Związku objęte  są ochroną i są uprawnione do reprezentowania interesów pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, w tym do negocjacji i uzgodnień dotyczących warunków pracy, warunków wynagradzania oraz wszystkich spraw związanych z realizacją umowy zlecenia”
Po otrzymaniu tego stanowiska Prezes poinformował nas, że mimo braku uregulowań prawnych pisma akceptuje przedstawione przez nas stanowisko.  Z końcem roku wynegocjowaliśmy warunki umowy- zlecenia dla kontrolerów biletów. W zapisie umowy znalazła się stawka za przeprowadzoną kontrolę, wydłużenie okresu rozliczeń opłat dodatkowych oraz zasad i prawa do wglądu w kwestii egzekucji opłat dodatkowych.

Działalność socjalna
Działalność socjalna w ubiegłym roku była bardziej ograniczona ze względu na finanse związku. Mniej środków finansowych przyznano na  zapomogi losowe,  gdyż członkowie kierowani byli Działu Socjalnego w którym można było otrzymać   większą kwotę zapomogi. Jak co roku dla  dzieci członków związku z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie pod Poddębicami.   
Członkom naszego związku zorganizowano wycieczkę do Wilna. Zwiedzano obiekty w Wilnie i okolicach. Niestety jedynym mankamentem     była liczba jej uczestników, która wyniosła  21 osób., co naraziło Związek na stratę finansową. Komisja Międzyzakładowa  postanowiła w tym roku ograniczyć się  do organizacji  Dnia Dziecka (wycieczka dzieci do Warszawy i zwiedzanie Centrum Kopernika) natomiast pozostałe środki przeznaczyć na bony świąteczne.

Promocja Związku
Komisja Międzyzakładowa dofinansowała  imprezę  sportową dla  młodych  adeptów piłki nożnej zorganizowane przez  Szkołę  Mistrzostwa Sportowego. Nadal finansujemy sekcją tenisa stołowego, która obecnie jest liderem III ligi amatorskiej i jest szansa na awans do II ligi.
W ramach posiadanych środków  udzieliliśmy świadczeń statutowych w kwocie 7350 złotych zł. W tym roku bony świąteczne były w kwocie 50 zł, dlatego ponieważ zmniejszając składkę  w 2011r do 1%. Komisja Międzyzakładowa kontynuuje prowadzenie ubezpieczenia  pracowników (większość stanowią motorniczowie i kierowcy) w TU ,,Compensa” SA.
Na dzień 18 kwietnia ubezpieczonych jest  około 700  pracowników. Od ubiegłego roku zanotowaliśmy wzrost ubezpieczonych o prawie o 50%. Niestety w związku z liczba kolizji wśród prowadzących zwiększyła się składka na ubezpieczenie w każdym przedziale o 3 zł.

Nasze uroczystości
W ubiegłym roku rocznica strajków w MPK wypadła w niedzielę. Obchody  rozpoczęto  uroczystą mszą w kościele p/w ,, Serca Jezusa"  przy ulicy Sienkiewicza 60, następnie złożono kwiaty przed tablicą na ulicy Kraszewskiego.
Po południu odbyła się  w Ośrodku  Amerykańskim przy ulicy Kamińskiego 17 spotkanie, gdzie wystąpił satyryk Krzysztof Daukszewicz, a także przygotowano poczęstunek.

Polityka informacyjna 
Na każdym obiekcie w MPK znajdują się tablice informacyjne NSZZ „Solidarność”, gdzie zamieszczane są informacje w formie komunikatów o podejmowanych przez Związek działaniach. Ze względu na charakter pracy, nie do wszystkich pracowników takie informacje docierają. Dlatego propagujemy naszą stronę internetową jako najszybsze i najpewniejsze źródło informacji: www.solidarnoscmpk.pl . Dbamy, aby na stronie znajdowały się najnowsze informacje z działań Komisji, oraz informacje Zarządu regionu i Komisji Krajowej naszego Związku.

Podsumowanie
Podsumowując działalność Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w roku 2012 trzeba przypomnieć podstawową zasadę, „Związek Zawodowy ma  działać w interesie pracowników”. Czy Komisja dobrze wypełniała swoją misję?. To pozostawiamy ocenie delegatów.