Komisja Międzyzakładowa
NSZZ Solidarność MPK Łódź
17.01.2024
Wprowadzenie zmian - polecenia i komunikaty od stycznia 2024 r.

Zmiany, będące przedmiotem komunikatu dotyczą:

 

- zasad zapewnienia okularów korygujących lub szkieł kontaktowych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

Poleceniem Prezesa Zarządu nr 1/24 pracownikom zatrudnionemu na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, jeżeli wyniki badań okulistycznych,
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy, przysługuje zwrot kosztów poniesionych nie tylko na zakup okularów, lecz alternatywnie szkieł kontaktowych korygujących wzrok, nie cześciej niż raz na trzy lata.

-udzielania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowania wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w roku 2024:

 Komunikatem Prezesa Zarządu nr 3/24 została udzielona informacja, iż zgłoszenia na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży przyjmowane będą w terminie od 10 stycznia do 22 marca 2024 roku. Wypoczynek powinien obejmować okres od 6 do 15 dni kalendarzowych (co stanowi od 5 do 14 noclegów), z zastrzeżeniem, iż wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii zimowych może trwać od 5 do 10 dni roboczych w tygodniach następujących bezpośrednio po sobie, a turnusy rehabilitacyjne od 6 do 21 dni.

- wysokości premii regulaminowej:

Komunikatem Prezesa Zarządu nr 4/24 została przekazana informacja dot. wzrostu premii regulaminowej w stosunku do poprzedniego roku o 119,80 zł.